تنظیمات پاپ آپ برای جستجو گر های مختلف موجود

 

 توجه  :

 لازم به ذکر است که اگر شما همکار گرامی هنگام انجام رزرو به دلیل ترافیک بالای وب سایت ما موفق به دریافت ایتیکت خود نشدید

میتوانید از قسمت گزارش رزرو روزانه (برای همکاران آژانسی)

و از قسمت پیگیری خرید نقدی (_برای خریداران از طریق کارت شتاب)

بلیط خود را دریافت نمایید .

هنگامی که شما روی چاپ e-ticket کلیک کرده اید و سیستم کاری انجام نداد .

روی نوار بالای جستجو گر اینترنت نواری باز شده که به آن popup blocker  میگویند .

در این حالت باید مجوز انجام این عملیات را از سیستم دریافت کرد .

برای هر جستجو گر اینترنت این عملیات به شکل خاص خود انجام میگردد .

در زیر هر کدام توضیح داده میشود .

 

Internet Explorer 7 (Windows XP)  تنظیمات پاپ آپ برای

1.     From the Tools menu, select Internet Options.
Windows
 

2.     From the Privacy tab, uncheck Turn on Pop-up Blocker and click "OK".
Windows


 

Internet Explorer 6 تنظیمات پاپ آپ برای

1.     From the Tools menu, select Internet Options.
Windows
 

2.     From the Privacy tab, uncheck Block pop-ups.
Windows

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firefox (Windows PC) تنظیمات پاپ آپ برای

1.     From the Tools menu, select Options.
fierefox
 

2.     From the Content tab, uncheck Block Popup Windows and click "OK".
firefox

 

Firefox (Mac OSX) تنظیمات پاپ آپ برای     

1.     From the Firefox menu, select Preferences.
fierefox
 

2.     From the Preferences window, choose the Content button and then uncheck Block Pop-up Windows.
firefox

 

 

Mozilla (Mac OSX) تنظیمات پاپ آپ برای

1.     From the Mozilla menu, select Preferences.
safari

2.     From the Privacy & Security tab, choose Popup Windows. Uncheck Block unrequested popup windows, and click "OK"http://www.lbl.gov/ehs/training/webcourses/globalAssets/CourseRequirements/disablePopups/images/MozillaMac_2.jpg

 

Safari popup تنظیمات پاپ آپ برای  

1.     From the Safari menu, make sure Block Pop-Up Windows is unchecked.

safari
 

 

Yahoo toolbar popup blocker تنظیمات پاپ آپ برای 

1.     Locate the Popup blocker icon and click the down arrow.
http://www.lbl.gov/ehs/training/webcourses/globalAssets/CourseRequirements/disablePopups/images/Yahoo1.png
 

2.     Uncheck Enable Pop-Up Blocker.
http://www.lbl.gov/ehs/training/webcourses/globalAssets/CourseRequirements/disablePopups/images/Yahoo2.png
 

 

Google toolbar تنظیمات پاپ آپ برای

1.     Click on the Google logo on the Google toolbar and select Options.
google
 

2.     Uncheck Popup Blocker, and then click OK.
google
 

 

AOL تنظیمات پاپ آپ برای

1.     Locate the Popup blocker icon.
msn and aol
 

2.     Click on it until it says Allowed.
msn and aol
 

MSN تنظیمات پاپ آپ برای

1.     Locate the Popup blocker icon and click the down arrow.
msn and aol
 

2.     Check Allow Pop-ups.
msn and aol
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norton Internet Security/Personal Firewall تنظیمات پاپ آپ برای

1.     Open Norton Internet Security's/Firewalls main window (you may click the firewall icon on the system tray or use Start->Programs->Norton Firewall)

2.     Click the Ad Blocking line.

3.      Click the Turn Off button.
http://www.lbl.gov/ehs/training/webcourses/globalAssets/CourseRequirements/disablePopups/images/Norton.png
 

·        در صورتیکه درخواست شما در مورد پاپ بلیط با صفحه در حال بروز رسانی مواجه شد با شماره ها و آدرس های زیر تماس حاصل نمائید .

09396763812 و 88535301  رفیعی

Mehdy.rafie@gmail.com

www.moghimsoft.com